Tổ Chuyên môn

 • Thi Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0334000955
  • Email:
   hien_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lê Thị Thái Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0359551102
  • Email:
   huyen_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Dương Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0943809664
  • Email:
   phuong2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lâm Hoàng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0969736630
  • Email:
   vinh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Phan Thị Quỳnh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988993083
  • Email:
   mai_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Đức Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988377785
  • Email:
   phong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985854480
  • Email:
   giang2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Thu Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0855526575
  • Email:
   hue2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0853282946
  • Email:
   thuy_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lý Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0828733488
  • Email:
   bich1_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Ngọc Nhiêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0358355714
  • Email:
   nhieu_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Chí Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919819314
  • Email:
   tam_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn