Ban Giám hiệu

 • Nguyễn Việt Hùm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919072126
  • Email:
   hum_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919412551
  • Email:
   cuong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914176172
  • Email:
   hanh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn