Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Hẹn
Họ và tên Nguyễn Thành Hẹn
Ngày tháng năm sinh 30/11/1975
Giới tính Nam
Chức vụ Bảo vệ
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác bảo vệ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách