• Phan Thị Quỳnh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988993083
  • Email:
   mai_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985854480
  • Email:
   giang2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lâm Hoàng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0969736630
  • Email:
   vinh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Đức Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988377785
  • Email:
   phong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn