• Nguyễn Việt Hùm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919072126
  • Email:
   hum_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lê Thị Thái Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0359551102
  • Email:
   huyen_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Dương Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0943809664
  • Email:
   phuong2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Thu Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0855526575
  • Email:
   hue2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0853282946
  • Email:
   thuy_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lý Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0828733488
  • Email:
   bich1_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Ngọc Nhiêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0358355714
  • Email:
   nhieu_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Chí Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919819314
  • Email:
   tam_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lê Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942152745
  • Email:
   chinh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn