• Hồ Thị Ngọc Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393965690
  • Email:
   suong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Phạm Đồng Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0829665477
  • Email:
   minh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386885829
  • Email:
   tuyen_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Võ Thị Xuân Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376569959
  • Email:
   nguyen_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn