Thông tin chi tiết:
Trần Thúy Vân
Họ và tên Trần Thúy Vân
Ngày tháng năm sinh 06/04/1980
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ ĐHSP Lý
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Điện thoại 0798033547
Email van_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách