• Trần Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0798033547
  • Email:
   van_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thành Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0919323786
  • Email:
   khoa_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Hoàng Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0344410055
  • Email:
   vu_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919670736
  • Email:
   hue1_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Duệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977163551
  • Email:
   due_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Kim Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386897775
  • Email:
   phuong3_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn