• Nguyễn Pha Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0969214544
  • Email:
   nam_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Tài Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0917611453
  • Email:
   loc_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Thị Trúc Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949155825
  • Email:
   giang1_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Tho
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385145845
  • Email:
   tho2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Võ Minh Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942260878
  • Email:
   nhut_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911773334
  • Email:
   ut_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn