Tổ Chuyên môn

 • Nguyễn Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0382789592
  • Email:
   hong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Trúc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977874470
  • Email:
   truclanvts@gmail.com
 • Võ Thị Ngọc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365030810
  • Email:
   Ngocdiemk22ds@gmail.com
 • Nguyễn Việt Hùm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919072126
  • Email:
   hum_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Thi Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0334000955
  • Email:
   hien_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lê Thị Thái Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0359551102
  • Email:
   huyen_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Dương Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0943809664
  • Email:
   phuong2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lâm Hoàng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0969736630
  • Email:
   vinh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Phan Thị Quỳnh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988993083
  • Email:
   mai_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Đức Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988377785
  • Email:
   phong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985854480
  • Email:
   giang2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn