• Nguyễn Ngọc Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0914176172
  • Email:
   hanh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Dương Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0914176172
  • Email:
   phuong2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Văn Không
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0813319199
  • Email:
   khong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0919412551
  • Email:
   cuong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn