• Trần Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0798033547
  • Email:
   van_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Võ Tấn Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Điện thoại:
   0919531988
  • Email:
   phuoc_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Văn Không
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0813319199
  • Email:
   khong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Mai Thị Thanh Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0916414995
  • Email:
   quyen_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn