Thông tin chi tiết:
Hà Kim Tuyến
Trưởng ban Hà Kim Tuyến
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách